Voorwaarden

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Ninia Shopping Center worden verwerkt met het oog op de klantenservice en het beheer van het klantenbestand. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.

U kunt kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren door contact op te nemen met de klantendienst van Ninia Shopping Center.

Overeenkomstig de privacy-wet van 8 december 1992, welke het verwerken van de persoonlijke gegevens reglementeert, stellen wij u in kennis van het feit dat al de hierna verstrekte informatie wordt opgenomen in de databasebestanden van Ninia Shopping Center, Kaardeloodstraat 97 9400 Ninove. U kunt steeds inzage vragen van de persoonlijke gegevens en het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kunt u de verbetering of aanvulling of verwijdering ervan vragen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, tenzij u daar verzet tegen aantekent. Wedstrijd zonder aankoopverplichting, deelnemers worden persoonlijk verwittigd. Wedstrijdreglement aan te vragen bij V.U. vzw Handelaarsvereniging Ninia Shopping Center, Kaardeloodstraat 97, 9400 Ninove.